Examples

例子

Play 今天是星期三。
Jīntiān shì xīngqísān.
Today is Wednesday.
Play 我生日是二月三日。
Wǒ shēngrì shì èr yuè sān rì.
My birthday is February 3rd.
Play 三点钟
sān diǎn zhōng
It's three o'clock.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文