Examples

例子

Play 今天是星期几?
Jīntiān shì xīngqí jǐ?
What day is today?
Play 今天是星期天。
Jīntiān shì xīngqítiān.
Today is Sunday.
Play 今天是星期三。
Jīntiān shì xīngqísān.
Today is Wednesday.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文