Play 我在广播听到了那位在战争中牺牲的记者的消息。
wǒ zài guǎng bō tīng dào le nà wèi zài zhàn zhēng zhōng xī shēng de jì zhě de xiāo xī
I heard about the journalist that died in war on the radio.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese