Play 我在广播听到了那位在战争中牺牲的记者的消息。
wǒ zài guǎng bō tīng dào le nà wèi zài zhàn zhēng zhōng xī shēng de jì zhě de xiāo xī
Me enteré del periodista que murió en la guerra por la radio.
Cambiar idioma Flag fr Francés Flag es Español Flag en Inglés Flag it Italiano Flag de Alemán Flag pt Portugués