Play 我在广播听到了那位在战争中牺牲的记者的消息。
wǒ zài guǎng bō tīng dào le nà wèi zài zhàn zhēng zhōng xī shēng de jì zhě de xiāo xī
Ouvi no rádio sobre o jornalista que morreu na guerra.
Mudar a língua Flag fr Francês Flag es Espanhol Flag en Inglês Flag it Italiano Flag de Alemão Flag pt Português