Exemples

例子

Play 你会讲中文吗?
Nǐ huì jiǎng zhōngwén ma?
Parlez-vous chinois ?
Play 我会讲一点中文。
Wǒ huì jiǎng yīdiǎn zhōngwén.
Je parle un peu chinois.
Play 我不会讲中文。
Wǒ bù huì jiǎng zhōngwén.
Je ne parle pas chinois.

Leçons associées

Changer de langue Français Español English Deutsch Português 中文