Exemplos

例子

Play 你会讲中文吗?
Nǐ huì jiǎng zhōngwén ma?
Você fala chinês?
Play 我会讲一点中文。
Wǒ huì jiǎng yīdiǎn zhōngwén.
Falo um pouco de chinês.
Play 我不会讲中文。
Wǒ bù huì jiǎng zhōngwén.
Não falo chinês.

Lições Relacionadas

Mudar a língua Français Español English Deutsch Português 中文