Ejemplos

例子

Play 你会讲中文吗?
Nǐ huì jiǎng zhōngwén ma?
¿Usted habla chino?
Play 我会讲一点中文。
Wǒ huì jiǎng yīdiǎn zhōngwén.
Hablo un poco de chino.
Play 我不会讲中文。
Wǒ bù huì jiǎng zhōngwén.
No hablo chino.

Lecciones relacionadas

Cambiar idioma Français Español English Deutsch Português 中文