Beispiele

Play 私はマイケルです。
watashi wa maikeru desu
Mein Name ist Michael.
Play 私は営業職です。
watashi wa eigyoushoku desu
Ich arbeite im Vertrieb.
Play 私は日本語を少し話せます。
watashi wa nihongo wo sukoshi hanasemasu
Ich spreche ein wenig Japanisch.
Play 私はあまり英語が話せません。
watashi wa amari eigo ga hanase masen
Ich spreche nicht viel Englisch.
Play こちらは私の友達のサラです。
kochira wa watashi no tomodachi no sara desu
Das ist meine Freundin Sarah.
Play 私はグラフィックデザイナーです。
watashi wa gurafikku dezainaa desu
Ich bin Grafikdesigner.
Play 私はアメリカ出身です。
watashi wa amerika shusshin desu
Ich komme aus den Vereinigten Staaten.
Play 私は英語が話せません。
watashi wa eigo ga hanase masen
Ich spreche kein Englisch.
Play 私は日本出身です。
watashi wa nihon shusshin desu
Ich bin aus Japan.
Play 私は英語を話せます。
watashi wa eigo wo hanase masu
Ich spreche Englisch.
Sprache wechseln Français Español English Deutsch Português 日本語