Exemples

Play 私はマイケルです。
watashi wa maikeru desu
Mon nom est Michael.
Play 私は営業職です。
watashi wa eigyoushoku desu
Je travaille dans la vente.
Play 私は日本語を少し話せます。
watashi wa nihongo wo sukoshi hanasemasu
Je parle un peu japonais.
Play 私はあまり英語が話せません。
watashi wa amari eigo ga hanase masen
Je ne parle pas beaucoup anglais.
Play こちらは私の友達のサラです。
kochira wa watashi no tomodachi no sara desu
C'est mon amie Sarah.
Play 私はグラフィックデザイナーです。
watashi wa gurafikku dezainaa desu
Je suis graphiste.
Play 私はアメリカ出身です。
watashi wa amerika shusshin desu
Je suis des Etats-Unis.
Play 私は英語が話せません。
watashi wa eigo ga hanase masen
Je ne parle pas anglais.
Play 私は日本出身です。
watashi wa nihon shusshin desu
Je suis du Japon.
Play 私は英語を話せます。
watashi wa eigo wo hanase masu
Je parle l'anglais.
Changer de langue Français Español English Deutsch Português 日本語