Ejemplos

Play 私はマイケルです。
watashi wa maikeru desu
Mi nombre es Michael.
Play 私は営業職です。
watashi wa eigyoushoku desu
Yo trabajo en ventas.
Play 私は日本語を少し話せます。
watashi wa nihongo wo sukoshi hanasemasu
Hablo un poco de japonés.
Play 私はあまり英語が話せません。
watashi wa amari eigo ga hanase masen
No hablo mucho de inglés.
Play こちらは私の友達のサラです。
kochira wa watashi no tomodachi no sara desu
Esta es mi amiga Sarah.
Play 私はグラフィックデザイナーです。
watashi wa gurafikku dezainaa desu
Soy diseñador gráfico.
Play 私はアメリカ出身です。
watashi wa amerika shusshin desu
Soy de los estados unidos.
Play 私は英語が話せません。
watashi wa eigo ga hanase masen
No hablo inglés.
Play 私は日本出身です。
watashi wa nihon shusshin desu
Soy de japón.
Play 私は英語を話せます。
watashi wa eigo wo hanase masu
Hablo inglés.
Cambiar idioma Français Español English Deutsch Português 日本語