Examples

Play 私はマイケルです。
watashi wa maikeru desu
My name is Michael.
Play 私は営業職です。
watashi wa eigyoushoku desu
I work in sales.
Play 私は日本語を少し話せます。
watashi wa nihongo wo sukoshi hanasemasu
I speak a little Japanese.
Play 私はあまり英語が話せません。
watashi wa amari eigo ga hanase masen
I don't speak much English.
Play こちらは私の友達のサラです。
kochira wa watashi no tomodachi no sara desu
This is my friend Sarah.
Play 私はグラフィックデザイナーです。
watashi wa gurafikku dezainaa desu
I'm a graphic designer
Play 私はアメリカ出身です。
watashi wa amerika shusshin desu
I'm from the United States.
Play 私は英語が話せません。
watashi wa eigo ga hanase masen
I don't speak English.
Play 私は日本出身です。
watashi wa nihon shusshin desu
I'm from Japan.
Play 私は英語を話せます。
watashi wa eigo wo hanase masu
I speak English.
Change language French Spanish English Italian German Portuguese