Religion II

信仰II

Vocabulary

词汇

Play
ài
love to love
Play 宗教
zōngjiào
religion
Play
ài
love to love
Play 拉比
lā bǐ
rabbi
Play 修女
xiūnǚ
nun
Play 和尚
héshàng
monk
Play 先知
xiānzhī
prophet
Play 教堂
jiàotáng
church
Play 犹太教堂
yóu tài jiāo táng
synagogue
Play 清真寺
qīngzhēnsì
mosque
Play
temple
Play 圣人
shèng rén
saint
Play 怜悯
liánmǐn
mercy
Play 崇拜
chóngbài
to worship
Play 牧师
mùshī
pastor priest
Play 祈祷
qídǎo
to pray
Play 施舍
shīshě
to give alms charity
Play 谦卑
qiān bēi
to humble
Play 牺牲
xīshēng
to sacrifice
Play 原谅
yuánliàng
to forgive
Play 信仰
xìnyǎng
faith

Ask the Polly Ambassadors a question

问 Polly 大使一个问题

Have questions about this lesson? Get a video answer from a Polly Ambassador, if your question is relevant and interesting.

Comments

Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese